Mühasibat balansının forması

 

Bölümün maddəsinin No-si Hesabın No-si Qeydlərə istinad 2017 2017 2018 2018
AKTİVLƏR
1 Uzunmeddətli aktivlər
10 Qeyri-maddi aktivlər
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 111-112+113         912.744,64        840.873,63
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar 
13 Bioloji aktivlər
14 Təbii sərvətlər
15 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri  162
17 Uzunmüddətli debitor borcları
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 
19 Sair uzunmüddətli aktivlər 193      3.807.522,02      6.840.411,26
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR       4.720.266,66           7.681.284,89
2 Qısa müddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 201+204-208         731.486,92       1.109.181,33
21 Qısamüddətli debitor borcları 211          274.717,08         282.102,87
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 221+223+225           32.040,58              9.511,88
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
24 Sair qısamüddətli aktivlər 241+242+243         980.389,27         980.389,27
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR      2.018.633,85         2.381.185,35
CƏMİ AKTİVLƏR     6.738.900,51      10.062.470,24
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital
30 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 301         756.807,60         756.807,60
31 Emissiya gəliri
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)
33 Kapital ehtiyatları 335
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL        756.807,60           756.807,60
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  401      4.716.908,62      5.751.440,53
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəlikləri
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 431         585.567,74         132.183,56
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 445          679.616,55     3.408.038,55
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     5.982.092,91        9.291.662,64
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 522+523
53 Qısamüddətli kreditor borcları 533          14.000,00
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 542
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR             14.000,00
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR     5.982.092,91        9.305.662,64
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR     6.738.900,51      10.062.470,24

Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması

 

Bölümün maddəsinin No-si Hesabın No-si Qeydlərə istinad 2017 2018
60 Əsas əməliyyat gəliri 601-602-603 197614,65 708499,18
70 Satışın maya dəyəri 701
Ümumi Mənfəət
61 Sair əməliyyat gəlirləri 146832,5 11143,65
71 Kommersiya xərcləri 711 102018,92              409.819,79
72 İnzibati xərclər 721 55894,42              237.383,78
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 188133,34              206.729,34
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) —            1.599,53 —         134.290,08
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) —            1.599,53 —         134.290,08
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərindən (zəzərlərindən) pay
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)  -1599,53 —         134.290,08
90 Mənfəət vergisi
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)
64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər)
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  -1599,53 —         134.290,08
Bazis hər bir səhmin mənfəəti
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti


Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında

 

Bölümün maddəsinin No-si Hesabın No-si Qeydlərə istinad 2017 2018
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər
İstifadə edilmiş material ehtiyatları            75.348,94           330.871,61
İşçi heyəti üzrə xərclər            45.815,10           191.568,68
Amortizasiya xərcləri          175.291,77             78.948,18
73 Sair əməliyyat xərcləri            49.590,87           252.544,44
Cəmi əməliyyat xərcləri        346.046,68         853.932,91

Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması

 

Bölümün maddəsinin No-si Hesabın No-si Qeydlərə istinad 2017 2018
60 Satış 601         197.614,65           708.499,18
61 Sair əməliyyat gəlirləri         146.832,50             11.143,65
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər 201
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 113
Istifadə edilmiş material ehtiyatları 201           75.348,94           330.871,61
İşçi heyəti üzrə xərclər 533           45.815,10           191.568,68
Amortizasiya xərcləri 112         175.291,77             78.948,18
73 Sair əməliyyat xərcləri 731           49.590,87           252.544,44
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) —          1.599,53 —         134.290,08
63 və 75 Maliyyə mənfəəti(zərəri)
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)  -1599,53 —         134.290,08
90 Mənfəət vergisi
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)  -1599,53 —         134.290,08
64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər)
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  -1599,53 —         134.290,08     
Bazis hər bir səhmin mənfəəti
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

Göstəricilər Qeydlərə istinad Əsas Təşkilatın Mülkiyyətçilərinə aid edilə bilən Cəmi Xalis Aktivlər/Kapital
Nizamnamə kapitalı _ftn1 Bölüşdürülməmiş mənfəət/ Cəmi kapital
(ödənilməmiş zərər)
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə balans- 01.01.2017 0 756807,6 0 0 756807,6 756807,6
Uçot siyasətində dəyişikliklər 0 0 0 0 0 0
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə düzəliş edilmiş balans 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Əvvəlki hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər 0 0 0 0 0 0
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər 0 0 0 0 0 0
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər 0 0 0 0 0 0
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi 0 0 0 0 0 0
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir 0 0 0 0 0 0
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) 0 0 0 0 0 0
Elan edilmiş dividendlər 0 0 0 0 0 0
Maddələr arasında köçürmələr 0 0 0 0 0 0
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər 0 0 0 0 0 0
Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna balans — 31.12.2017 0 756807,6 0 0 756807,6 756807,6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər 0 0 0 0 0 0
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər 0 0 0 0 0 0
Əmlakın əvəzsiz verilməsindən (alınmasından) qazanc (itkilər) 0 0 0 0 0 0
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər 0 0 0 0 0 0
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi 0 0 0 0 0 0
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir 0 0 0 0 0 0
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) 0 0 0 0 0 0
Elan edilmiş dividendlər 0 0 0 0 0 0
Əlavə hesablanıb 0 0 0 0 0 0
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər 0 0 0 0 0 0
Hesabat dövrünün sonuna balans  0 756807,6 0 0 756807,6 756807,6

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

Bölmə maddə Bölmə/Maddələrin adı  Qeydlər Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə
1 2 3 4                             6
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dovrundə xalis mənfəət və ya zərər -134.290,08 -1599,53
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:
Mənfəət vergisi üzrə xərclər
Əsas vəsaitlərin Amortizasiyası 78.948,18 175.291,77
% xərcləri
Debitor borclarının dəyərsizləşməsi
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Maliyyə  gəlirləri (məzənnə fərqi)
Təxirə salınmış gəlirlərdə (artım) / azalma
Azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı
Fövqəladə gəlirlər və xərclər
Qeyri-pul maddələri uzrə gəlirlər və xərclər
İnvestisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Aşağıdakı maddələr uzrə baş verən dəyişikliklər:
Ehtiyatlar (artım) / azalma -377.694,41 49.119,07
Əmaliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri 7385,79 16.308,52
Sair qısamüddətli aktivlərdə azalma/(artım) 0,00 -0,10
Sair  aktivlərdə azalma/(artım) -3.032.889,24 -144.447,98
Əmaliyyat kreditor borcları və hesablamalar 3.422.011,06 -222526,26
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərin artması/(azalma)
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/(azalma) 14.000,00 159.640,53
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
uzunmuddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışındandan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması
Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə  olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları,
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları,
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələri uzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti artması (azalması)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti -22.528,70 31.786,02
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği 32.040,58 254,56
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalmas) -22.528,70 31.786,02
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan məbləği 9.511,88

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/btq/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_single_image.php on line 142

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>