MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ BARƏDƏ HESABAT
“Bakı Tələbat Qabları” ASC
31 dekabr 2020-ci tarixinə
Bölümün maddəsinin No-si Hesabın No-si Qeydlərə istinad 2018 2019 2020
AKTİVLƏR
1 Uzunmeddətli aktivlər
10 Qeyri-maddi aktivlər
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 111-112+113 840 873,63 860367,99 769052,69
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar 
13 Bioloji aktivlər
14 Təbii sərvətlər
15 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri  162
17 Uzunmüddətli debitor borcları
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 
19 Sair uzunmüddətli aktivlər 193 6 840 411,26 6484740,29 6484740,29
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 7 681 284,89 7345108,28 7253792,98
2 Qısa müddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 201+204-208 1 109 181,33 1216095,65 1160029,49
21 Qısamüddətli debitor borcları 211 282 102,87 137009,18 174622,99
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 221+223+225 9 511,88 6438,19 3765,76
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
24 Sair qısamüddətli aktivlər 241+242+243 980 389,27 980 389,27 980 389,27
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 2 381 185,35 2339932,29 2318807,51
CƏMİ AKTİVLƏR 10 062 470,24 9685040,57 9572600,49
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital
30 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 301 756 807,60 756 807,60 756 807,60
31 Emissiya gəliri
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)
33 Kapital ehtiyatları 335
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL 756 807,60 756 807,60 756 807,60
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  401 5 751 440,53 5755148,98 5704011,24
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəlikləri
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 431 132 183,56 203109,74 144139,08
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 445 3 408 038,55 2969974,25 2967642,57
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 9 291 662,64 8928232,97 8815792,89
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 522+523
53 Qısamüddətli kreditor borcları 533 14 000,00 0 0
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 542
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 14 000,00 0 0
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 9 305 662,64 8928232,97 8815792,89
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 10 062 470,24 9 685 040,57 9 572 600,49
ƏLAVƏ 4- Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması
“Bakı Tələbat Qabları” ASC
31 dekabr 2020-ci tarixinə
 (manatla)
Bölümün maddəsinin No-si Hesabın No-si Qeydlərə istinad 2018 2019 2020
60 Əsas əməliyyat gəliri 601-602-603 708499,18 793136,65 1223910,30
70 Satışın maya dəyəri 701
Ümumi Mənfəət
61 Sair əməliyyat gəlirləri 11143,65 12347,54 67523,41
71 Kommersiya xərcləri 711 409 819,79
72 İnzibati xərclər 721 237 383,78
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 206 729,34
cəmi xərclər 1236722,91
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -134 290,08 21522,69 54710,80
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) -134 290,08 21522,69 54710,80
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərindən (zəzərlərindən) pay
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) -134 290,08 21522,69 54710,80
90 Mənfəət vergisi 4304,54 10942,16
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)
64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər)
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -134 290,08 17218,15 43768,64
Bazis hər bir səhmin mənfəəti
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
MƏLUMAT
Bölümün maddəsinin No-si Hesabın No-si Qeydlərə istinad 2018 2019 2020
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 330 871,61 348699,47 478377,99
İşçi heyəti üzrə xərclər 191 568,68 285467,14 336057,55
Amortizasiya xərcləri 78 948,18 6548,11 99504,17
73 Sair əməliyyat xərcləri 252 544,44 143246,78 322783,20
Cəmi əməliyyat xərcləri 853 932,91 783961,5 1236722,91
ƏLAVƏ 5-  Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) forması
“Bakı Tələbat Qabları” ASC
31 dekabr 2020-ci tarixinə
 (manatla)
Bölümün maddəsinin No-si Hesabın No-si Qeydlərə istinad 2018 2019 2020
60 Satış 601 708 499,18 793136,65 1223910,3
61 Sair əməliyyat gəlirləri 11 143,65 12347,54 67523,41
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər 201
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 113
Istifadə edilmiş material ehtiyatları 201 330 871,61 348699,47 478377,99
İşçi heyəti üzrə xərclər 533 191 568,68 285467,14 336057,55
Amortizasiya xərcləri 112 78 948,18 6548,11 99504,17
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 252 544,44 143246,78 322783,2
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -134290,08 21522,69 54710,8
63 və 75 Maliyyə mənfəəti(zərəri)
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) -134290,08 21522,69 54710,8
90 Mənfəət vergisi 4304,54 10942,16
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) -134290,08 21522,69 54710,8
64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər)
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -134290,08 17218,15 43768,64
Bazis hər bir səhmin mənfəəti
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti
                              KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT
                     «31» «dekabr» 2020-ci il tarixə bitən il ərzində
Göstəricilər Qeydlərə istinad Əsas Təşkilatın Mülkiyyətçilərinə aid edilə bilən Cəmi Xalis Aktivlər/Kapital
Nizamnamə kapitalı Kapital ehtiyyatları Bölüşdürülməmiş mənfəət/ Cəmi kapital
(ödənilməmiş zərər)
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə balans- 01.01.2018 0 756807,6 0 0 756807,6 756807,6
Uçot siyasətində dəyişikliklər 0 0 0 0 0 0
Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə düzəliş edilmiş balans 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Əvvəlki hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər 0 0 0 0 0 0
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər 0 0 0 0 0 0
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər 0 0 0 0 0 0
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi 0 0 0 0 0 0
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir 0 0 0 0 0 0
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) 0 0 0 17218,15 0 0
Elan edilmiş dividendlər 0 0 0 0 0 0
Maddələr arasında köçürmələr 0 0 0 -17218,15 0 0
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər 0 0 0 0 0 0
Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna balans – 31.12.2018 0 756807,6 0 0 756807,6 756807,6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Hesabat dövrü üzrə Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər 0 0 0 0 0 0
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər 0 0 0 0 0 0
Əmlakın əvəzsiz verilməsindən (alınmasından) qazanc (itkilər) 0 0 0 0 0 0
Investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər 0 0 0 0 0 0
Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi 0 0 0 0 0 0
Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan gəlir 0 0 0 0 0 0
Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər) 0 0 0 43768,64 0 0
Elan edilmiş dividendlər 0 0 0 0 0 0
Əlavə hesablanıb 0 0 0 -43768,64 0 0
Dövrə aid cəmi tanınan gəlirlər və xərclər 0 0 0 0 0 0
Hesabat dövrünün sonuna balans 0 756807,6 0 0 756807,6 756807,6
31 dekabr  2020-ci il tarixdə bitən il ərzində
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Bölmə maddə Bölmə/Maddələrin adı Qeydlər Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə
1 2 3 4                  6
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dovrundə xalis mənfəət və ya zərər 54 710,80 21 522,69
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:
Mənfəət vergisi üzrə xərclər -10 942,16 -4 304,54
Əsas vəsaitlərin Amortizasiyası 99 504,17 6 548,11
% xərcləri
Debitor borclarının dəyərsizləşməsi
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Maliyyə  gəlirləri (məzənnə fərqi)
Təxirə salınmış gəlirlərdə (artım) / azalma
Azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı
Fövqəladə gəlirlər və xərclər
Qeyri-pul maddələri uzrə gəlirlər və xərclər
İnvestisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Aşağıdakı maddələr uzrə baş verən dəyişikliklər:
Ehtiyatlar (artım) / azalma 56 066,16 -106 914,32
Əmaliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri -37613,81 145093,69
Sair qısamüddətli aktivlərdə azalma/(artım)
Sair  aktivlərdə azalma/(artım) 0,00 355 670,97
Əmaliyyat kreditor borcları və hesablamalar -110 108,40 3 708,45
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərin artması/(azalma)
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/(azalma) -54 289,19 -14 000,00
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
uzunmuddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışındandan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması
Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə  olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları,
törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları,
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələri uzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Fyucers, forvard, opsion və svop muqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar
maliyyələşdirmə üzrə faaliyyətlər ilə əlaqədar fovqəladə Xaricolmalar və Daxilolmalar
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti artması (azalması)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti -2 672,43 -3 073,69
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği 6 438,19 9 511,88
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalmas) -2 672,43 -3 073,69
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan məbləği 3 765,76 6 438,19

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>